سیری پیرامون شکلگیری مداحی استودیویی | علی افسری

نوع مقاله : یادداشت علمی

چکیده

موفقیـت تلفیـق فضـای اسـتودیو و مداحی در یک تئاتر مذهبی در سـال 88 موجب شـد مداحی اسـتودیویی مطـرح شـود. جامعـه مخاطـب مداحـی اسـتودیویی آن قشـر خاکسـتری اسـت کـه چنـدان اهـل هیأت نیسـت و به موجـب پیشـرفت تکنولوژی با جدیدترین سـبک های موسـیقی دنیـا آشـنایی دارد. هـدف مهـم مداحـی اسـتودیویی حفـظ اصالـت هیـأت همراه بـا بهره گیـری از جذابیت هـای موسـیقی ماننـد آواپـردازی اسـت کـه نبـود دیـدگاه واحـد در سـه مبحـث حرمـت، شـأنیت و غنـا در موسـیقی دسـتیابی بـه چنیـن هدفـی را سـخت کرده اسـت.