درباره نشریه

فصلنامه «ع» به کمک تیم محتوایی و علمی خود که متشکل از اساتید و پژوهشگران این حوزه می‌باشد، تلاش دارد تأمل نظری در حوزه موضوعات و مسائل مبتلابه هیآت را در دستور کار خود قرار دهد و در هر شماره بر یکی از موضوعات متمرکز شود. تمرکز بر یک موضوع واحد در هر شماره، امکان موشکافی و بررسی ابعاد و زوایای مختلف یک موضوع را در هر شماره فراهم می‌کند و حیثیت تخصصی نشریه را تقویت خواهد کرد.