هبوط حقیقت | دکتر سیدابوالحسن حسینی

نوع مقاله : یادداشت علمی

چکیده

پلتفرمها و رسانه های برآمده از فرهنگ غربی بر مدار ارزش دانستن دیده شدن و مورد توجه دیگران قرار گرفتن رشد کردند. با درآمیختگی هر چه بیشتر فرهنگ غرب در اضلاع تمدنیمان شاهد گسترش استفاده از این رسانه ها، حتی در هیأت، بدون توجه به ارزش های پشتیبان آنها بودیم. این گسترش که با عنوان افزایش اثربخشی توجیه میشد، در نهایت موجب تهی از معنا شدن مفهوم اثربخشی گردید؛ چرا که با بیشتر دیدن شدن مترادف گرفته شد. قلب معنای اثربخشی منجر به تبدیل هیأت به یک صنعت با پیوست های رسانه ای و اقتصادی خاص خود گردید و هیأت صنعتی شده که قرار بود متکفل الهی شدن زندگی ما باشد، ما را در دنیا بیشتر فروبرد.