استودیوخوانی؛ آری یا خیر؟ | حسین هوشیار

نوع مقاله : یادداشت علمی

چکیده

تغییـر آلات موسـیقی از آلات ضربـی بـه آلات ملـودی و خودآهنگسـاز موجـب میشـود که حتی اگـر موسـیقی حلال هم باشـد در نسـبت با مداحـی، هنجارشـکن باشـد. در چنین حالتـی تبدیل جایگاه هیـأت بـه اسـتودیو در بلندمـدت موجـب خواهـد شـد هیـأت از محـل تغذیـه معنـوی بـه محـل تخلیـه روانـی تغییـر یافتـه و کارکـرد اصالت محـور آن مختـل گـردد. جهـت دوری از چنیـن تغییـری رسـانه ها بایسـت مخاطـب را بـا مداحـان و هیأت هـای حافـظ اصالـت آشـنا کننـد و نیـز یـک نهـاد نظـارت بر حـوزه مداحـی ایجـاد گردد.