تبیین شاخصه های ملودی مطلوب یک نوحه | اکبر شیخی

نوع مقاله : یادداشت علمی

چکیده

در یـک دسـته بنـدی علمی شـاید حدود چهار درصد از شـاخه های موسـیقی حرام باشـد اما میزان تولیـد محتـوا در ایـن چهـار درصـد بر بخـش حلال موسـیقی غلبـه یافته اسـت. این امـر منجر به تداعی مفهوم حرام از موسـیقی شـده اسـت؛ در حالی که موسـیقی اصالتاً به معنای تناسـب میان اجـزا اسـت و بـه عنـوان ابزار میبایسـت بـه کار گرفته شـود. تغییر موسـیقی از ابزار به هـدف یا بی توجهـی بـه محتوای تولیـدی از طریق موسـیقی میتواند جایگاه و شـأن مداحی را خدشـه دار کند.