فلسفه رسانه و نسبت رسانه مدرن با دین | آیت اللّه سید محمدمهدی میرباقری

نوع مقاله : یادداشت علمی

چکیده

رسانه مدرن ادامه همان سنت تمدن­های مادی، اما در مدار یک انقلاب است. دانش و فناوری از آنجایی که اختیار انسان در آن حضور پیدا می­کند جهت دار می شوند و هرچقدر اختیار انسان­ها در دو جبهه حق و باطل بیشتر می­شود، فاصله این دو جبهه از هم بیشتر می­شود. دانش و فناوری هم در محتوا و هم در ساختار خصلت ایدئولوژیک دارد و نمی­توان آن را خنثی دانست. با این حال، انسان می­تواند در آن تصرف کرده، تغییر داده و حتی از نو بسازد. در نتیجه با در پیش گرفتن برخورد فعال و شکل­دهی قدرت اجتماعی می­توان امکان نفوذ در رسانه مدرن را ایجاد نمود.