اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر مصباح الهدی باقری کنی

دکتری مدریت بازرگانی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

ainmagmisaq.ir

دکتر خلیل نوروزی

دکتری مدیریت علم و فناوری عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

khnoruziihu.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن حسینی

دکتری مدیریت دولتی مسئول مرکز تخصصی احیاء امر

hosseiny114gmail.com

سردبیر

دکتر سید ابوالحسن حسینی

دکتری مدیریت دولتی مسئول مرکز تخصصی احیاء امر

hosseiny114gmail.com

مدیر داخلی

مصطفی قدسی

دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته رشته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

ggodsieeisu.ac.ir

دبیر تحریریه

دکتر محسن مفتاح

دکتری علوم قرآن و حدیث دبیر هیئت تحریریه

ggodsieegmail.com

مشاور علمی

دکتر مهدی کهکی

دکتری علوم قرآن و حدیث دبیرعلمی

qodsi11gmail.com

دبیر اجرایی

سید سجاد داودی

دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته رشته معارف اسلامی و مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

sajad716716gmail.com