گذار به ذائقه مخاطب امروزی | سید جواد پرئی

نوع مقاله : یادداشت علمی

چکیده

بـا در نظـر داشـتن ذائقـه مخاطـب امـروزی میتـوان از قالبهـا و فرم هـای نویـن همچـون مداحی اسـتودیویی بهـره بـرد. ایـن امـر علاوه بـر افزایـش دامنـه مخاطبـان مداحـی، منجـر بـه ارتقـای اسـتانداردهای صوتـی و موسـیقایی مداحـی نیـز میشـود. محتـوای غلـط و انحراف عقیـده هم در قالبهـای سـنتی و هـم در قالبهـای نویـن مداحـی ممکن اسـت بروز کنـد و میبایسـت همت خود را صـرف مقابلـه بـا محتـوای غلـط کنیم نـه قالب.