نیم ناگهی به مرکز موسیقی انقلاب اسلامی (أموا) | سیداحسان خداپرست

نوع مقاله : یادداشت علمی

چکیده

بـه سـبب خودبسـندگی در تولیـد و نقـد محصـول فرهنگـی، جمهـوری اسلامی نتوانسـته به قدر کفایـت میـان مفاهیـم والای انسـانی و نیـاز مخاطـب ارتباط معنـاداری ایجاد کند. جهت سـاخت ایـن ارتبـاط، بایسـت در محتـوای خروجـی از هیأت متناسـب با تغییـر مخاطـب، تغییراتی اعمال نمـود؛ یـا از تولیـدات اسـتودیویی بـه شـرط عـدم غلبـه موسـیقی و حفـظ چارچوب هـای مداحـی بهـره برد.