اقامه عزا در سرزمین دشمن | سیدامیررضا برقعی

نوع مقاله : یادداشت علمی

چکیده

شبکه اجتماعی اینستاگرام تحت مالکیت آمریکایی است؛ به همین سبب بستری خنثی و بی جهت نیست و نظارت و اعمال حاکمیت جهت حفظ تفوق آمریکایی در آن به کرات رخ میدهد. حضور صاحبان منابر و مداحان در این شبکه اجتماعی میبایست به مثابه حضور آنها در سرزمین دارالکفر بوده و به لوازم و احکام چنین حضوری پایبند باشند؛ نیز تولید و انباشت محتوا در شبکه های اجتماعی ایرانی را در کنار حضور با تحفظ در اینستاگرام به جریان اندازند.