سوگواری مذهبی قدمتی به بلندای تاریخ | هوشنگ جاوید

نوع مقاله : یادداشت علمی

چکیده

سـوگواری در ایـران بـا تاریخ 3500 سـاله برخـوردار از انباشـتی قدرتمند در ادبیات، شمایل نگاری، معماری، پوشـش، اقتصـاد، آییـن، سـوگترانه و موسـیقی مذهبـی اسـت. حـدود 26 شـاخه موسـیقی مذهبـی در سـوگواری ایرانـی حضـور دارد کـه بخشـی از آن دربـاره موسـیقی بیـکلام سـوگواری مذهبـی اسـت. آنچـه در دوران حاضـر داده اسـت مهجـور گذاشـتن انباشـت تاریخـی - فرهنگـی ایرانـی در بـاب موسـیقی مذهبی و در عین حال، مسـخ مداحی در ریتم هـا و نغمه های موسـیقی غربـی همچـون موسـیقی پاپ اسـت.