هیأت صاحب دارد... | دکتر مصباح الهدی باقری کنی

نوع مقاله : یادداشت علمی

چکیده

هیأتهای مذهبی جزو نهادهای آئینی - تمدنی دارای سه بعد فرهنگی، تاریخی و مذهبی است که در طول زمان انتظام یافته و شاکله خاص خود را ساخته است. در جهت حفظ انتظام هیأت مؤلفه ها و ارکانی میتوانند در هیأت جذب شوند که سه رکن تطابق با معیار آرمانی هیأت، تایید پیرغلامان راهبر و اشراف نظر ولی امر در دوران حکومت اسلامی مؤید آن باشد.