اصل در هیأت، سوز است نه ساز | حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدباقر علوی تهرانی

نوع مقاله : یادداشت علمی

چکیده

رسـانه به مثابـه ابـزار نمیتوانـد در معـارف موضوعیـت داشـته باشـند بلکـه بحث طریقیـت آنها مطـرح اسـت. بـا محوریت رسـالت و هـدف هیأت میتـوان از ابزار متناسـب با آن بهـره گرفت؛ با ایـن تذکـر کـه متولی هیأت خداوند اسـت و جذب اشـخاص هم دسـت خداسـت. در نتیجـه نباید اسـتفاده از رسـانه ای خـاص اصـل گـردد. در بـاب موسـیقی و مداحـی اسـتودیویی احتیاطـا گفـت مناسـب انتقـال معـارف هیـأت نیسـت چراکه هـم بر محتـوا و هم بـر نیت اغلب میشـود.