هیأت ولایت‌محور؛ خط مقدم جبهه فرهنگی | حجت السلام و المسلمین محسن عباسی ولدی

نوع مقاله : یادداشت علمی

چکیده

هیـأت تنهـا نهـاد فرهنگـی بـرای اشـاعه دادن فرهنـگ و الگـوی زیسـت اهـل بیت (ع) اسـت به شـرط آن کـه بتواند عنصـر ولایت مـداری را در مخاطبـان خـود نهادینـه کنـد. ولایـت کـه در قلب انسـان قـوام یافت، سـایر شـئون زندگی ولـی در زندگـی پیـاده میشـود. یادداشـت پیـشرو زوایـای ایـن مهـم بازنمایـی میکند.